Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ

Provoz Základní školy při dětské léčebně Ostrov u Macochy byl zahájen v roce 1983.
Informace o historii školy


Cílem práce školy je plnění úkolů základní školy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a léčení dětí.

Vyučující uplatňují metody, prostředky a formy vhodné pro žáky nemocné a oslabené. Převládá individuální přístup při co nejvhodnějším zapojení žáků do výuky. Výuka je zaměřená na kvalitní zvládnutí nové látky a opakování učiva z kmenové školy (více informací viz Způsob výuky).

Režim školy je stanoven v souladu s režimem dětské léčebny a léčebnými procedurami.
Organizace výuky je realizována podle školního vzdělávacího programu, vyučující s žáky probírají učivo zaslané z kmenové školy prostřednictvím OSOBNÍHO DOTAZNÍKU ŽÁKA.

S ohledem na redukci učiva v ZŠ při zdravotnickém zařízení se v ZŠDL vyučuje český jazyk, matematika, angličtina, vlastivěda, prvouka, přírodověda, přírodopis, chemie, dějepis a zeměpis.

Pokud žáci mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály.

Při výuce se žáky průběžně pracujeme na odstraňování mezer ve vědomostech, které u nich vznikají v důsledku častých absencí a brání jim v pochopení nového učiva.

Vedeme žáky k samostatnosti při učení a k práci s různými zdroji informací.

Naše učitelky mají zkušenosti:

- se všemi běžně používanými metodami výuky čtení (analyticko - syntetická, genetická, globální, sfumato)
- s výukou písma Comenia Script,
- s Hejného metodou výuky matematiky

Žáci jsou do vyučování zařazeni na základě povolení lékaře. Nemocné děti zůstávají na léčebně, kam za nimi dochází učitelka na 1 hodinu týdně.

Foto


O žákovi přijatém do školy zakládá třídní učitel ZŠDL osobní záznam na základě OSOBNÍHO DOTAZNÍKU ŽÁKA, který vyplňuje třídní učitel kmenové školy.

Všechny vypracované úkoly a známky jsou zapsány v sešitě (nebo pracovním sešitě). Známky u nás mají hlavně motivační charakter, informují žáka o tom, jak se mu úkol podařil nebo jestli má zlepšit přístup k práci.

Závěrečné hodnocení prospěchu i chování je slovní. Hodnocení spolu s poslední probíranou látkou zasílá ředitelka ZŠDL do kmenové školy.

ŠKOLSKÁ RADA

    Školská rada nyní pracuje v tomto složení:
  • Zástupci zřizovatele: Ing. Ondřej Hudec - předseda školské rady, Mgr. Josef Škvařil a Mgr. Zdeňka Svobodová
  • Za zákonné zástupce žáků - pracovnice DL: MUDr. Hana Zmrzlá, Bc. Jaroslava Pařízková a Jitka Suchánková.
  • Zástupci školy: Mgr. Radka Prudilová, Mgr. Martina Rothová a Hana Marková.