Hodnocení výuky

Třída, do které žák chodí
Jste pedagog, zákonný zástupce žáka, nebo žák?
Léčebný pobyt od

PROSÍME O HODNOCENÍ 1- 5 JAKO VE ŠKOLE:
Byl probrán dostatečný objem učiva?
Zvládl žák učivo na úrovni odpovídající jeho schopnostem?
Proběhlo opětovné začlenění žáka do výuky v kmenové škole bez problémů?

Celkové hodnocení kvality výuky v jednotlivých předmětech:
ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
ANGLIČTINA
PRVOUKA - PŘÍRODOVĚDA - PŘÍRODOPIS
VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS
DĚJEPIS
Podrobnější komentář