SOUBORY VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DO ČESKÉHO JAZYKA , ANGLIČTINY A MATEMATIKY
SOUBORY DUM DO ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY


(VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE DO ŠKOL)


SOUBORY MATERIÁLŮ PRO ČESKÝ JAZYK, KTERÉ SLOUŽÍ K PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA NA INTERAKTIVNÍ TABULI

Výukové materiály slouží k procvičování probírané látky na tabuli SMART Board. Úkoly pro nižší ročníky se dají využít i ve vyšších ročnících například jako zábavné zpestření hodiny, jako úvod při probírání navazující látky nebo pro žáky s poruchami učení a problémy v ČJ.

Každý výukový materiál se skládá z pěti nebo šesti úkolů. Žáci vepisují požadované informace do textů, pracují s mentálními mapami, přesunují slova do skupin podle zadaných kritérií, odpovídají ústně i písemně na otázky. Mohou pracovat ve skupinách, ve dvojicích i samostatně a vypracované úkoly si ukládat na disk nebo tisknout a tvořit si tak osobní portfolia vyřešených úloh. Výukové materiály se dají podle potřeby libovolně rozšiřovat o další úkoly. Všechny úkoly jsou ozvučené, ale dá se s nimi pracovat i bez ozvučení. Jedinou výjimku tvoří diktáty (např. na vyjmenovaná slova), ale i v tomto případě je možné diktát vytisknout a nadiktovat ho ústně.

Velmi oblíbené je využití ve formě soutěžní hry Boduj!SOUTĚŽNÍ HRA BODUJ!

Žáci jsou rozděleni do skupin. Soutěží v tom, jak zvládli látku probíranou v průběhu jejich pobytu v léčebně. Cílem hry je získání co nejvyššího počtu bodů.
Základem hry je tabulka v níž je každý řádek věnovaný jednomu učivu. V řádku jsou vždy otázky za 100, 200, 300, 400 a 500 bodů (odstupňované podle obtížnosti). Na otázky žáci odpovídají ústně, písemně, nebo je řeší přímo na interaktivní tabuli.
Za správně zodpovězenou otázku se body přičítají, za špatně zodpovězenou otázku se body odečítají a protihráči dostávají možnost otázku zodpovědět správně (za stejných podmínek).
(Otázky "Pomoz Jirkovi s úkolem." jsou bonusové. Body za správnou odpověď se přičítají, ale za špatnou odpověď se neodečítají.)
V zájmu rychlejšího spádu hry je vhodné některé rozsáhlejší úkoly zkrátit.

Učiva v tabulce je možno obměňovat podle potřeby tímto způsobem:

1. Stáhnete si soubor Boduj!.zip a rozbalíte ho. Otevřete složku HRA.

2. Nejprve přepíšete názvy učiv v tabulce v souboru Boduj!.htm. (Soubor si otevřete např. v programu Poznámkový blok.) Soubor uložíte.

3. Otevřete v novém okně složku ZÁSOBNÍK OTÁZEK. V ní jsou složky označené číslem ročníku a učivem. Otevřete složku s učivem, které chcete mít v prvním řádku tabulky, všechny soubory označíte a nakopírujete do složky HRA\1.rada. Takto postupujete i u všech dalších řádků tabulky.

4. Nyní je tabulka připravena. Aby všechno pracovalo správně, je potřeba nastavit jako výchozí prohlížeč Internet Explorer (IE 9) a zde pak nastavit odstraňování historie po ukončení programu (Nástroje - Možnosti internetu - Obecné - Odstranit historii procházení po ukončení).

POZNÁMKA K NÁHLEDŮM SOUBORŮ  *.notebook  ve formátu pdf: Při exportu dochází ke zkreslení grafiky a ztrátě animací i vložených odkazů, které jsou pro práci s výukovým materiálem nezbytné. Proto jsou náhledy pouze orientační.


ČESKÝ JAZYK - SKLADBA

(VY_32_INOVACE: 1. šablona - sada výukových materiálů č. 1)
 
ČÍSLO OD ROČNÍKU VÝUKOVÝ MATERIÁL ANOTACE NÁHLED
*.notebook
v pdf
VY_32_INOVACE_SKLADBA01 2. Druhy vět Žák vyjmenuje druhy vět a ke každému přiřadí znaménko, určuje druhy vět, tvoří požadované druhy vět, doplňuje velká počáteční písmena a znaménka, skládá věty ze slov, píše je ve správném pořadí a se správnými znaménky na konci.
VY_32_INOVACE_SKLADBA02 3. Věta jednoduchá a souvětí Žák rozlišuje věty jednoduché a souvětí, určuje počet vět v souvětí, doplňuje spojovací výrazy a čárky do souvětí, přiřazuje vzorce k souvětí, tvoří souvětí podle vzorců.
VY_32_INOVACE_SKLADBA03 4. Základní skladební dvojice Žák definuje pojem základní skladební dvojice, vyznačuje je ve větách, tvoří věty s podměty a přísudky požadovaných druhů, rozlišuje PO a PŘ holý, rozvitý, několikanásobný a PO nevyjádřený, tvoří základní skladební dvojice z nabídky slov a dále je rozvíjí.
VY_32_INOVACE_SKLADBA04 5. Podmět, přísudek, přívlastek Žák definuje termíny podmět a přísudek, stručně je charakterizuje, vyhledává je ve větě a hledá k nim slova, která je rozvíjejí, snaží se vyhledávat přívlastky, tvoří požadované druhy PO a PŘ, spojuje PŘ a PO z nabídky slov a doplňuje koncovky přísudků, rozlišuje PO a PŘ holý, rozvitý, několikanásobný, PO nevyjádřený a PŘ jmenný se sponou.
VY_32_INOVACE_SKLADBA05 5. Skladební dvojice, rozvíjení vět Žák definuje pojmy základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice,větný člen řídící a závislý, vyznačuje ve větě skladební dvojice, rozvíjí holé věty a vyznačuje skladební dvojice, vyhledává slova, která nejsou samostatnými členy skladebních dvojic, tvoří věty z nabídky slov a vyznačuje skladební dvojice.
VY_32_INOVACE_SKLADBA06 6. Přívlastek Žák definuje přívlastek, vyhledává přívlastky, rozlišuje PK shodný a neshodný, převádí shodné na neshodné a naopak, tvoří požadované druhy PK.
VY_32_INOVACE_SKLADBA07 6. Předmět Žák definuje předmět, vyhledává předměty ve větách, odlišuje je od ostatních větných členů, tvoří PT v požadovaných pádech, používá slova ve větách jako PT, doplňuje PT do vět, určuje jejich pády a vyznačuje skladební dvojice.
VY_32_INOVACE_SKLADBA08 6. Příslovečné určení místa, času, způsobu Žák definuje příslovečné určení, vyhledává PU ve větách a odlišuje je od jiných větných členů, tvoří PU podle zadaných otázek, používá slova ve větách jako PU, doplňuje PU do vět a vyznačuje skladební dvojice.
VY_32_INOVACE_SKLADBA09 6. Stavba věty jednoduché Žák vyjmenuje rozvíjející větné členy (v 6. ročníku jde pouze o PK, PT, PUm, PUč, PUz), vyznačuje skladební dvojice ve větě, upraví věty podle zadání, určuje větné členy, doplní chybějící údaje do mentální mapy VĚTNÉ ČLENY_6. ROČNÍK.
VY_32_INOVACE_SKLADBA10 7. Doplněk Žák definuje doplněk, vyhledává ve větách DO a odlišuje je od jiných větných členů, doplňuje do vět DO se správnými koncovkami.
VY_32_INOVACE_SKLADBA11 7. Druhy vedlejších vět Žák vyjmenuje druhy vedlejších vět, rozlišuje věty podmětné a předmětné, odlišuje věty přísudkové od jiných vět, vyhledává vedlejší věty a určuje jejich druhy, nahrazuje větné členy větami vedlejšími.
VY_32_INOVACE_SKLADBA12 7. Druhy podmětu Žák definuje podmět, vyjmenuje druhy PO, vyhledává ve větách PO a odlišuje je od jiných větných členů, tvoří věty s podměty zadaných slovních druhů, rozlišuje věty s PO všeobecným a nevyjádřeným, mění věty tak, aby v nich byl PO všeobecný.  
VY_32_INOVACE_SKLADBA13 7. Druhy přísudku Žák definuje přísudek, vyhledává PŘ ve větách a odlišuje ho od jiných větných členů, mění PŘ jmenný se sponou ve slovesný, doplňuje údaje do mentální mapy DRUHY PŘÍSUDKŮ.
VY_32_INOVACE_SKLADBA14 7. Příslovečné určení - všechna Žák definuje příslovečné určení, vyjmenuje druhy PU, odlišuje PU od přívlastků neshodných, doplňuje údaje do mentální mapy DRUHY PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍ, vyhledává PU ve větách, doplňuje PU do vět a určuje jejich druhy.
VY_32_INOVACE_SKLADBA15 7. Určování všech větných členů Žák vyjmenuje a definuje rozvíjející větné členy, vyznačuje skladební dvojice ve větách, rozlišuje větu dvojčlennou, jednočlennou a větný ekvivalent, upravuje věty podle zadání, určuje větné členy, doplňuje chybějící údaje do mentální mapy VĚTNÉ ČLENY_7. ROČNÍK, sestavuje názvy větných členů, rozlišuje základní a rozvíjející, říká, na kterých slovních druzích závisí.
VY_32_INOVACE_SKLADBA16 7. Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent Žák definuje větu dvojčlennou, jednočlennou a ekvivalent, rozlišuje je v textu, převádí věty jednočlenné na dvojčlenné, tvoří větné ekvivalenty podle zadání, skládá věty ze slov a rozlišuje VJ - VD - VE.
VY_32_INOVACE_SKLADBA17 8. Přívlastek těsný, volný, postupně rozvíjející, několikanásobný Žák definuje přívlastek a charakterizuje PK těsný, volný, postupně rozvíjející a několikanásobný, vyhledává PK ve větách a určuje jejich druhy, doplňuje chybějící čárky, vyhledá vedlejší větu přívlastkovou.
VY_32_INOVACE_SKLADBA18 8. Poměry mezi větami hlavními Žák vyjmenuje poměry mezi větami hlavními, uvede charakteristické spojky, určuje poměry mezi VH, spojuje věty v zadaných poměrech, doplňuje čárky.
VY_32_INOVACE_SKLADBA19 8. Poměry mezi větami vedlejšími Žák vyjmenuje poměry mezi větami vedlejšími, uvede charakteristické spojky, určuje poměry mezi VV, spojuje věty v zadaných poměrech, tvoří souvětí ze zadaných vět, doplňuje čárky.
VY_32_INOVACE_SKLADBA20 8. Stavba souvětí Žák definuje souvětí souřadné a podřadné, určuje počet vět v souvětí, přiřazuje vzorce k souvětím, tvoří vzorce souvětí, tvoří souvětí podle zadaného vzorce.
ČESKÝ JAZYK - PRAVOPIS

(VY_32_INOVACE: 1. šablona - sada výukových materiálů č. 2)
 
ČÍSLO OD ROČNÍKU VÝUKOVÝ MATERIÁL

ANOTACE

NÁHLED
*.notebook
v pdf (png)
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS01 2. Rozdělení hlásek Žák rozděluje hlásky podle druhů, doplňuje ú - ů, I-Y, samohlásky krátké a dlouhé. Doplňuje do mentální mapy ROZDĚLENÍ HLÁSEK chybějící údaje.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS02 2. Párové souhlásky Žák doplňuje párové souhlásky do slovních spojení a vět.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS03 2. Tvrdé a měkké souhlásky Žák vyjmenuje tvrdé a měkké slabiky, vyhledává je v textu, doplňuje I-Y, tvoří slova s tvrdými a měkkými slabikami.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS04 2. ú - ů Žák doplňuje poučku o psaní ú - ů, doplňuje ú - ů do slov, vymýšlí slova s u - ú - ů.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS05 3. Vyjmenovaná slova - souhrn Žák doplňuje poučku o vyjmenovaných slovech, rozlišuje význam slov s odlišným I-Y, doplňuje slova příbuzná, vypisuje názvy zvířat z VS, třídí slova podle příbuznosti.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS06 3. Vyjmenovaná slova po B Žák vyjmenuje VS po B, uvádí synonyma slov, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, třídí podle příbuznosti se slovy být - bít.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS07 3. Vyjmenovaná slova po L Žák vyjmenuje VS po L, uvádí synonyma slov, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, třídí slova podle příbuznosti.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS08 3. Vyjmenovaná slova po M Žák vyjmenuje VS po M, uvádí synonyma slov, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, třídí slova podle příbuznosti a vymýšlí další slova příbuzná.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS09 3. Vyjmenovaná slova po P Žák vyjmenuje VS po P, uvádí synonyma slov, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, třídí slova podle příbuznosti, doplňuje řadu vyjmenovaných slov.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS10 3. Vyjmenovaná slova po S Žák vyjmenuje VS po S, uvádí synonyma slov, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, třídí slova podle příbuznosti, doplňuje řadu vyjmenovaných slov, vymýšlí slova příbuzná.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS11 3. Vyjmenovaná slova po V Žák vyjmenuje VS po V, vysvětluje význam některých slov, rozlišuje ve slovech předpony vy-, vý-, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, vymýšlí slova příbuzná a určuje slovní druhy všech slov.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS12 3. Vyjmenovaná slova po Z Žák vyjmenuje VS po Z, určuje slovní druhy, uvádí významy slova jazyk, doplňuje I-Y, píše text podle diktátu, třídí slova podle příbuznosti, vymýšlí slova příbuzná.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS13 4. Vzory podstatných jmen rodu mužského Žák vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, rozdělí je podle životnosti, uvede, které z nich jsou měkké, skloňuje podstatné jméno rodu mužského, určuje vzory, doplňuje I - Y.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS14 4. Vzory podstatných jmen rodu středního Žák vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu středního, pojmenovává obrázky podstatnými jmény rodu středního, určuje vzory, doplňuje I - Y.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS15 4. Vzory podstatných jmen rodu  ženského Žák vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu ženského, pojmenovává obrázky podstatnými jmény rodu ženského, určuje vzory, doplňuje I - Y.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS16 4. Shoda PŘ + PO Žák vyhledává PO a PŘ ve větách, doplňuje koncovky u příčestí minulých, sestavuje věty z předložených částí, doplňuje chybějící velká písmena, koncovky příčestí a znaménka za věty.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS17 5. Skupiny s Ě Žák doplní poučku o psaní Ě, doplňuje ě - je, mě - mně do slovních spojení a vět, hledá předpony ve slovech,
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS18 6. Pravopis - souhrn Žák doplňuje i-y, ě, zdvojené souhlásky, předpony s-,z-,vz.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS19 6. Velká písmena Žák doplňuje vlastní jména, velká písmena do vlastních jmen a názvů, přiřazuje k sobě autory a jejich díla a doplňuje velká písmena, přiřazuje jednotlivá vlastní jména do mentální mapy PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN.
VY_32_INOVACE_PRAVOPIS20 6. Přímá řeč Žák rozlišuje přímou řeč a uvozovací větu, doplňuje znaménka, převádí nepřímou řeč do přímé.

 


ČESKÝ JAZYK - TVAROSLOVÍ + NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ

(VY_32_INOVACE: 2. šablona - sada výukových materiálů č. 1)
 
ČÍSLO OD
ROČNÍKU
VÝUKOVÝ MATERIÁL ANOTACE NÁHLED
*.notebook
v pdf
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ01 3. Podstatná jména Žák doplní poučku o podstatných jménech, vyjmenuje mluvnické kategorie, které umí určovat, a určuje je u zadaných slov a slov, která vyhledá ve větě, doplní chybějící údaje do mentální mapy PODSTATNÁ JMÉNA - PÁD, ČÍSLO, ROD.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ02 3. Význam slov Žák doplňuje slova nadřazená, podřazená a souřadná, synonyma, antonyma, slova s citovým zabarvením.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ03 4. Podstatná jména Žák doplní poučku o podstatných jménech, vyjmenuje mluvnické kategorie, které umí určovat, vyjmenuje pádové otázky ve správném pořadí a určuje mluvnické kategorie u zadaných slov a slov, která vyhledá ve větě, doplní chybějící údaje do mentální mapy PODSTATNÁ JMÉNA - PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ04 4. Slovní druhy Žák vyjmenuje slovní druhy, rozdělí ohebné a neohebné, řekne, která slova skloňujeme a která časujeme, určuje slovní druhy zadaných slov, přiřazuje slova do mentální mapy SLOVNÍ DRUHY.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ05 5. Přídavná jména Žák doplní poučku o přídavných jménech, třídí přídavná jména na tvrdá a měkká, doplňuje údaje do myšlenkové mapy PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ A MĚKKÁ, píše diktát na koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých, určuje mluvnické kategorie přídavných jmen.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ06 5. Slovesa Žák doplní poučku o slovesech, vyjmenuje mluvnické kategorie sloves, určuje je u zadaných slov, tvoří požadované tvary sloves, doplňuje údaje do mentální mapy SLOVESA -OSOBA, ČÍSLO, ČAS, ZPŮSOB a odpovídá podle ní na otázky.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ07 5. Stavba slova Žák doplní poučku o slovech příbuzných, rozlišuje kořen, předponu a příponovou část zadaných slov, doplňuje předpony ke slovům, třídí slova příbuzná.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ08 5. Tvoření slov Žák doplňuje poučku o odvozování slov, u zadaných slov určuje slova základová, tvoří slova kombinací kořenů, předpon a přípon, provádí slovotvorný rozbor zadaných slov, odvozuje slova ze slov základových.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ09 5. Zájmena Žák doplňuje zájmena do vět, tvoří požadované tvary zájmen, doplňuje zájmena do mentální mapy DRUHY ZÁJMEN, nahrazuje jména zájmeny.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ10 6. Podstatná jména hromadná, pomnožná, látková; konkrétní, abstraktní Žák rozlišuje podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a látková, používá ve větách slova ve smyslu konkrétním i abstraktním.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ11 6. Přídavná jména Žák doplní poučku o přídavných jménech, třídí přídavná jména na tvrdá, měkká a přivlastňovací, píše diktát na koncovky přídavných jmen, určuje mluvnické kategorie přídavných jmen, tvoří přídavná jména z podstatných jmen, doplňuje údaje do myšlenkové mapy PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ, MĚKKÁ A PŘIVLASTŇOVACÍ.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ12 6. Tvary podstatných jmen Žák tvoří požadované tvary slov, doplňuje správné odchylné tvary  a další obtížnější tvary podstatných jmen.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ13 7. Číslovky Žák definuje číslovky, tvoří správné tvary zadaných číslovek, určuje druhy číslovek, doplňuje údaje do myšlenkové mapy DRUHY ČÍSLOVEK.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ14 7. Neohebné slovní druhy Žák definuje ohebné a neohebné slovní druhy, určuje druhy slov, tvoří příslovce, slovní spojení s neohebnými slovy, vyhledává ve větách částice a citoslovce.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ15 7. Obohacování slovní zásoby Žák vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby, uvádí příklady k jednotlivým způsobům, rozlišuje přenášení významu metaforou a metonymíí, odvozuje slova podle nápovědy.  
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ16 7. Slovesný rod Žák doplní poučku o slovesném rodu, rozlišuje rod činný a trpný u sloves, převádí věty do trpného rodu,  doplňuje údaje do mentální mapy SLOVESNÝ ROD
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ17 7. Tvoření slov Žák vyjmenuje způsoby tvoření slov a uvede, který je v češtině nejčastější, tvoří slova podle zadání, určuje způsoby utvoření zadaných slov, provede slovotvorný rozbor zadaných slov.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ18 8. Skloňování cizích vlastních jmen Žák doplňuje do vět cizí vlastní jména ve správných tvarech, přiřazuje (s pomocí Internetu) jména k dílům a doplňuje je do vět ve správných tvarech.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ19 8. Skloňování slov přejatých Žák doplňuje do vět slova přejatá ve správných tvarech, nahrazuje slova ve větách slovy přejatými, třídí slova podle typu skloňování.
VY_32_INOVACE_TVAROSLOVI+SZ20 8. Slovesný vid Žák doplní poučku o slovesném vidu, určuje vid u sloves, tvoří vidové dvojice.


SOUBORY DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO MATEMATIKU

Digitální učební materiály slouží spolu s interaktivní tabulí k efektivnímu procvičování nově probraného učiva i k opakování učiva nižších ročníků. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích či ve skupinách, studují poučky a řeší zadané úkoly. Výsledky příkladů či jiná řešení vepisují prostřednictvím interaktivního pera, přesunují objekty podle zadání nebo interaktivní tabule slouží jako vícevrstvá předloha (viz níže: Soutěže). Správnost svých řešení si žáci nejčastěji ověří sami – odtažením či „odletem“ jistého objektu nebo kliknutím na odkaz. Materiály si mohou žáci ukládat do vlastní složky v počítači nebo vytisknout.

MATEMATIKA – HRAVĚ
Je sada digitálních učebních materiálů zaměřená na zábavnou formu učení. Cílem je žáky motivovat, probouzet zdravou soutěživost, ale především upevňovat probrané učivo. Soubor obsahuje šifry, křížovky, testy a soutěže.
U každého výukového materiálu je uveden ročník, pro který je materiál primárně určen – tzn., ve kterém se učivo probírá. Materiály lze ale použít u nadaných žáků v nižších ročnících (pokud je toto učivo zahrnuto v jejich vzdělávacím programu) nebo ve vyšších ročnících v rámci opakování.

Soutěže
Soutěže jsou zařazeny nejčastěji do poslední vyučovací hodiny v jednotlivých turnusech. Slouží k fixaci probraného učiva, ale i k provedení zpětné vazby. Ve skupině spolu často soutěží žáci různých ročníků (žáci starší si oživují učivo nižších ročníků a pomáhají s počítáním mladším spoluhráčům). Každá soutěž probíhá pod vedením učitele, žáci soutěží ve skupinách (ale i dvojicích nebo jako jednotlivci), cílem je získat co nejvyšší počet bodů. Základní nabídka obsahuje pět témat k procvičování právě probraného učiva nebo k opakování učiva nižších ročníků. Sloupec pod každým tématem obsahuje obdélníky s očíslováním: 100, 200, 300 a 400. Úlohy na uvedené téma jsou seřazeny podle obtížnosti od nejjednodušší po nejobtížnější. Žáci si vybírají téma a obtížnost stiskem daného obdélníku. Tímto se spustí animace objektu – tzv. odlet a odkryje se otázka. Na otázku přednostně odpovídá skupina žáků, která si otázku zvolila. V případě špatné odpovědi mají šanci soupeři. Na závěr vyučující stiskne obdélník s otázkou a odkryje tak odpověď. Učitel ji přečte, vyhodnotí odpovědi a přidělí body (za správnou odpověď daný počet bodů přičte, za špatnou body odečte). Žáci mají před sebou na lavici papíry, kde si mohou provádět pomocné výpočty. Skupiny se střídají ve volení otázek. Hra končí vypršením časového limitu nebo odkrytím všech otázek. Vítěze vyhodnotí vyučující.


MATEMATIKA HRAVĚ

(VY_32_INOVACE: 1. šablona - sada výukových materiálů č. 3)
 
ČÍSLO ROČNÍK VÝUKOVÝ MATERIÁL ANOTACE NÁHLED
*.notebook
v pdf

VY_32_INOVACE_HRAVE01

5. Šifra - římské číslice Žák nebo skupina žáků řeší na interaktivní tabuli šifru na procvičení římských číslic 1 - 10, po probrání učiva určují složitější číslice - letopočty
VY_32_INOVACE_HRAVE02 6. Křížovka, test - délka a hmotnost, jednotky délky a hmotnosti Žák nebo skupina žáků řeší na interaktivní tabuli motivační křížovku, po probrání učiva řeší test, který prověří znalosti v oblasti převodů jednotek délky a hmotnosti
VY_32_INOVACE_HRAVE03 6. Křížovka, test - čas, jednotky času Žák nebo skupina žáků řeší na interaktivní tabuli motivační křížovku, po probrání učiva řeší test, který prověří znalosti v oblasti převodů jednotek času
VY_32_INOVACE_HRAVE04 6. Aplikační úlohy, test - objem, jednotky objemu Žák nebo skupina žáků řeší na interaktivní tabuli aplikační úlohy na procvičení jednotek objemu a přímé úměrnosti, dále řeší test, který prověří znalosti v oblasti převodů jednotek objemu
VY_32_INOVACE_HRAVE05 8. Aplikační úlohy, test - obvody a obsahy rovinných obrazců, jednotky obsahu Žák nebo skupina žáků přiřazují vzorce na výpočet obvodu a obsahu obdélníku a kruhu, řeší aplikační úlohu, nakonec řeší test, který prověří znalosti v oblasti převodů jednotek obsahu
VY_32_INOVACE_HRAVE06 1., 3. Soutěž - sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení do 1000, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Sčítání a odčítání do 20 (1. roč.) – sčítá a odčítá zpaměti přirozená čísla do 20 bez přechodu i s přechodem přes základ
2. Slovní úlohy (1. roč.) – řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání přirozených čísel do 20, slovní úlohy typu o n více/méně
3. Sčítání a odčítání do 1000 (3. roč.) – zpaměti či písemně sčítá a odčítá přirozená čísla do 1000, řeší sl. úlohy na sčít. a odčít. přiroz. čísel do 1000
4. Násobení a dělení do 1000 (3. roč.) – písemně násobí dvojciferná čísla jednociferným činitelem, dělí mimo obor násobilky, řeší slovní úlohy na dělení mimo obor násobilky
5. Geometrie (1. roč.) – rozezná geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), doplní posloupnost geom. tvarů
VY_32_INOVACE_HRAVE07 1., 3. Soutěž - sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1000, zaokrouhlování, převody jednotek Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Sčítání a odčítání do 20 (1. roč.) – sčítá a odčítá přirozená čísla do 20 s přechodem přes základ
2. Slovní úlohy (1. roč.) – řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání přirozených čísel do 20 bez přechodu i s přechodem přes základ
3. Sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000 (3. roč.) – pamětné sčítání a odčítání více přirozených čísel do 1000, pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, dělení se zbytkem
4. Zaokrouhlování (3. roč.) – zaokrouhluje na desítky a stovky
5. Převody jednotek (3. roč.) – převádí jednotky délky, hmotnosti a objemu
VY_32_INOVACE_HRAVE08 1., 4. Soutěž - sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy, porovnávání a zaokrouhlování, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Sčítání a odčítání (1., 4. roč.) – sčítá a odčítá přirozená čísla do 20 s př. přes základ, písemně do 10000
2. Násobní a dělení (4. roč.) – ovládá malou násobilku, dělí mimo obor malé násobilky a se zbytkem, písemně násobí trojciferné číslo jednociferným činitelem
3. Slovní úlohy (1., 4. roč) – řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání přirozených čísel do 20 bez přechodu i s přechodem přes základ a přirozených čísel do 1000 (typu o n více/méně)
4. Porovnávání a zaokrouhlování ( 4. roč.) – porovnává čísla do 10000, zaokrouhluje na desítky, stovky a tisíce
5. Geometrie (4. roč.) – vzájemná poloha přímek v rovině, polopřímky navzájem opačné, obvod čtverce a obdélníku
VY_32_INOVACE_HRAVE09 2., 4. Soutěž - sčítání, odčítání, násobení, dělení, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Sčítání (2., 4. Roč.) - pamětně sčítá přirozená čísela do 100 bez přechodu i s přechodem přes základ, písemně sčítá přiroz. čísel do 10 000, řeší slovní úlohy na sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
2. Odčítání (2., 4. roč.) - pamětně odčítá přirozená čísela do 100 bez přechodu i s přechodem přes základ, písemně odčítá přiroz. čísel do 10 000, řeší slovní úlohy na pís. odčítání
3. Násobení (2., 4. roč.) – násobí v oboru malé násobilky, pamětně násobí dvojciferné číslo jednociferným činitelem, písemně násobí jednociferným činitelem
4. Dělení (2., 4. roč.) – dělí v oboru malé násobilky, pamětně dělí mimo obor malé násobilky, písemně dělí jednociferným dělitelem
5. Geometrie (2., 4. roč.) – pojmenuje 3 typy čar (rovná, lomená, křivá), pojmenuje geometrické útvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník) a tělesa (koule, jehlan, válec, kvádr, krychle), řeší slovní úlohy na výpočet povrchu krychle
VY_32_INOVACE_HRAVE10 4., 5. Soutěž - sčítání a odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování, práce s daty, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Sčítání a odčítání (4., 5. roč.) – sčítá a odčítá tři přirozená čísla do 1000, zná základní matematické pojmy, řeší slovní úlohy na sčítání tří přirozených čísel do 10000
2. Násobení a dělení (4., 5. roč.) – písemně násobí jednociferným činitelem, zná základní matematické pojmy, dělí se zbytkem, řeší slovní úlohy na dělení se zbytkem
3. Zaokrouhlování (4. roč.) – zaokrouhluje na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce
4. Práce s daty (4. roč.) – řeší sl. úlohy na odčítání do 10000
5. Geometrie (4., 5. roč.) - pojmenuje geometrická tělesa, určuje vzájemnou polohu dvou přímek, zná základní pojmy v geometrii
VY_32_INOVACE_HRAVE11 5., 6. Soutěž - římské číslice, práce s daty, převody jednotek, slovní úlohy, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Římské číslice (5. roč.) - procvičuje čtení římských číslic jako arabských a naopak
2. Práce s daty (5. roč.) - procvičuje řešení slovních úloh na odčítání do 10000
3. Převody jednotek (5., 6. roč.) - převádí jednotky délky, hmotnosti a objemu
4. Slovní úlohy (5., 6. roč.) - procvičuje řešení slovních úloh na sčít. a odčít. do 1000, velkou násobilku a převody jednotek
5. Geometrie (6. roč.) - opakuje základní pojmy v geometrii
VY_32_INOVACE_HRAVE12 5., 6. Soutěž - přirozená a desetinná čísla, zlomky, dělitel a násobek, převody jednotek, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Přirozená a desetinná čísla (5., 6. roč.) - početní operace s přiroz. čísly do milionu, početní operace s deset. čísly
2. Zlomky (5. roč.) - určuje část z celku a řeší sl. úlohy
3. Dělitel, násobek (6. roč.) - určuje a užívá násobky a dělitele, řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přiroz. čísel
4. Převody jednotek (5., 6. roč.) - převádí jednotky času, hmotnosti, obsahu a objemu
5. Geometrie (6. roč.) - zná rozdíly jednotlivých druhů úhlů, vypočítá obvod obdélníka, charakterizuje kvádr a krychli, sčítá a odčítá velikosti úhlů
VY_32_INOVACE_HRAVE13 5. - 7. Soutěž - přirozená čísla, zlomky, celá a racionální čísla, římské číslice, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Přirozená čísla (5. roč.) - numerace do milionu i přes milion
2. Zlomky (7. roč.) - řeší početní operace se zlomky + sl. úlohy
3. Celá a racionální čísla (7. roč) - počítá s celými čísly, porovnává racionální čísla
4. Římské číslice (5. roč.) - procvičuje čtení římských číslic jako arabských a naopak
5. Geometrie (6., 7. roč.) - vysvětlí, jak sestrojí střed kružnice vepsané a opsané, zná vlastnosti těžnice, střední příčky a výšky trojúhelníka, využívá trojúhelníkovou nerovnost
VY_32_INOVACE_HRAVE14 do  8. Soutěž - přirozená čísla, desetinná čísla, zlomky, výrazy, úhly Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Přirozená čísla (5. roč.) - procvičuje početní operace s přirozenými čísly
2. Desetinná čísla (6. roč.) - provádí početní operace s desetinnými čísly, převádí smíšené číslo na zlomek a ten na desetinné číslo
3. Zlomky (7. roč.) - porovnává zlomky, rozšiřuje a krátí zlomky, řeší slovní úlohy se zlomky
4. Výrazy (8. roč.) - určuje hodnotu číselného výrazu, dosazuje za proměnnou, řeší sl. úlohy s výrazy, sčítá a odčítá výrazy
5. Úhly (6. roč.) - sčítá a odčítá velikosti úhlů, dopočítá velikost třetího úhlu v trojúhelníku, umí převádět stupně a minuty, porovnává velikosti úhlů
VY_32_INOVACE_HRAVE15 6. - 9. Soutěž - desetinná čísla, rovnice a sl. úlohy, dělitelnost, zlomky, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Desetinná čísla (6. roč.) - zaokrouhluje deset. čísla, provádí početní operace s deset. čísly, určuje část z celku
2. Rovnice, sl. úlohy (8. roč.) - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, řeší slovní úlohy pomocí lin. rovnic
3. Dělitelnost (6. roč.) - rozumí pojmu prvočíslo, zná pojmy dělitel a násobek, určuje nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
4. Zlomky (7. roč.) - rozšiřuje, krátí a porovnává zlomky
5. Geometrie (6., 7., 8., 9. roč.) - dopočítá velikost třetího úhlu v trojúhelníku, využívá trojúhelníkovou nerovnost, určuje vzájemnou polohu přímky a kružnice, vypočítá objem hranolu
VY_32_INOVACE_HRAVE16 6., 7., 9. Soutěž - desetinná čísla, souměrnost, finanční matematika, rovinné obrazce, tělesa Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Desetinná čísla (6. roč.) - provádí početní operace s desetinnými čísly
2. Souměrnost (7. roč.) - určuje počet os souměrnosti u osově souměrných útvarů
3. Finanční matematika (9. roč.) - zná základní pojmy fin. mat., řeší úlohy z praxe na jednoduché úročení
4. Rovinné obrazce (6. roč.) - řeší slovní úlohy na výpočet délky strany čtverce a trojúhelníka, obsahu obdélníka a čtverce
5. Tělesa (6. roč.) - řeší slovní úlohy na výpočet povrchu a objemu krychle a kvádru
VY_32_INOVACE_HRAVE17 7., 8. Soutěž - zlomky, procenta, mocniny a odmocniny, převody jednotek, shodnost trojúhelníků Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Zlomky (7. roč.) - určuje část z celku, převádí zlomky na smíš. čísla, sčítá zlomky s různým jmenovatelem, řeší slovní úlohy se zlomky
2. Procenta (7. roč.) - řeší slovní úlohy na výpočet základu, procentové části a počtu procent
3. Mocniny, odmocniny (8. roč.) - určuje zpaměti druhou mocninu a odmocninu, řeší úlohy na výpočet třetí strany v pravoúhlém trojúhelníku
4. Převody jednotek (7. roč.) - procvičuje převody jednotek délky, objemu a hmotnosti
5. Shodnost trojúhelníků (7. roč.) - zná věty o shodnosti trojúhelníků
VY_32_INOVACE_HRAVE18 7., 9. Soutěž - celá čísla, poměr, úměra, lomené výrazy, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Celá čísla (7. roč.) - provádí početní operace s celými čísly
2. Poměr (7. roč.) - převádí poměr na zákl. tvar, zvětšuje a zmenšuje v daném poměru
3. Úměra (7. roč.) - řeší slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost
4. Lomené výrazy (9. roč.) - provádí početní operace s lomenými výrazy
5. Geometrie (7. roč.) - zná vzorce pro výpočet povrchu krychle, obsahu rovnoběžníku, povrch kvádru, zná vlastnosti vnitřních úhlů v rovnoběžníku
VY_32_INOVACE_HRAVE19 7., 9. Soutěž - zlomky, celá čísla, procenta, rovnice a sl. úlohy, geometrie Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Zlomky (7. roč.) - rozšiřuje a krátí zlomky, řeší slovní úlohy se zlomky, násobí zlomky
2. Celá čísla (7. roč.) - chápe absolutní hodnotu čísla, sčítá a odčítá celá čísla
3. Procenta (7. roč.) - řeší slovní úlohy na výpočet základu, procentové části a počtu procent
4. Rovnice a sl. úlohy (9. roč) - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli, řeší sl. úlohy pomocí rovnic
5. Geometrie (7., 9. roč.) - vypočítá obsah trojúhelníku a lichoběžníku, povrch a objem hranolu
VY_32_INOVACE_HRAVE20 7. - 9. Soutěž - zlomky, racionální čísla, kruh a kružnice, rovnice, podobnost Žáci soutěží ve skupinách. Soutěž obsahuje témata:
1. Zlomky (7. roč.) - rozšiřuje, krátí a porovnává zlomky, převádí smíšená čísla na zlomky
2. Racionální čísla (7. roč.) - porovnává, sčítá a odčítá racionální čísla
3. Kruh, kružnice (8. roč.) - vypočítá délku kružnice, obsah kruhu, délku kružnicového oblouku a obsah kruhové výseče
4. Rovnice (8., 9. roč.) - řeší lineární rovnice a rovnice s neznámou ve jmenovateli
5. Podobnost (9. roč.) - užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních úloháchMATEMATIKA - ARITMETIKA A ALGEBRA

(VY_32_INOVACE: 2. šablona - sada výukových materiálů č. 2)
 
ČÍSLO OD ROČNÍKU VÝUKOVÝ MATERIÁL ANOTACE NÁHLED
*.notebook
v pdf

VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA01

1. Číselná řada 020,
pojmy hned před
a hned za, porovnávání čísel
Doplňuje chybějící čísla v číselné řadě do 20. Píše čísla, která jsou hned před a hned za daným číslem. Porovnává čísla 0 20.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA02 2. Pamětné sčítání a odčítání do 100 Zapisuje čísla po desítkách.Sčítá a odčítá po desítkách v oboru do 100.Sčítá a odčítá s přechodem přes základ.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA03 3. Pamětné a písemné sčítání a
odčítání do 100
Zapisuje čísla po desítkách. Písemně sčítá a odčítá v oboru do 100. Pamětně sčítá a odčítá dvojciferná čísla v oboru do 100.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA04 4. Pamětné násobení desítkou,
stovkou, … a čísly zakončenými
nulami
Čte a zapisuje čísla větší než 10 000. Zpaměti násobí desítkou, stovkou... a čísly zakončenými nulami.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA05 4. Pamětné dělení desítkou, stovkou,
… a čísly zakončenými nulami
Zpaměti dělí desítkou, stovkou... a čísly zakončenými nulami.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA06 5. Písemné sčítání a odčítání
do milionu i přes milion
Písemně sčítá a odčítá do milionu i přes milion (nejprve bez přechodu přes základ, pak s přechodem přes základ).
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA07 5. Písemné násobení trojciferným
činitelem a písemné dělení
dvojciferným dělitelem
Násobí trojciferným činitelem. Dělí dvojciferným dělitelem.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA08 5. Desetinná čísla úvod Přiřazuje desetinné zlomky k desetinným číslům. Porovnává desetinná čísla. Čte a zapisuje desetinná čísla.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA09 6. Sčítání a odčítání desetinných čísel Sčítá a odčítá desetinná čísla.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA10 6. Násobení a dělení desetinných
čísel
Násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, …, násobí a dělí desetinná čísla.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA11 6. Dělitelnost Rozpoznává prvočísla a složená čísla. Používá znaky dělitelnosti.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA12 7. Sčítání a odčítání zlomků Zapisuje zlomky, sčítá a odčítá zlomky (nejprve se stejným jmenovatelem, pak s různým jmenovatelem).
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA13 7. Násobení a dělení zlomků Řeší příklady na násobení a dělení zlomků.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA14 7. Celá čísla Řeší příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA15 8. Sčítání, odčítání a násobení
mnohočlenů
Řeší příklady na sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA16 8. Násobení mnohočlenů - vzorce Vyvodí vzorce, násobí mnohočleny s použitím vzorců.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA17 8. Rovnice Vyvodí ekvivalentní úpravy rovnic, řeší rovnice.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA18 9. Složitější rovnice a rovnice
s neznámou ve jmenovateli
Opakuje řešení rovnic se zlomky a závorkami, řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli.
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA19 9. Soustavy lin. rovnic o dvou
neznámých
Řeší soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (dosazovací a sčítací metoda).
VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA20 9. Nerovnosti, intervaly, nerovnice Určuje pravdivé a nepravdivé nerovností, přiřazuje charakteristické vlastnosti k intervalu, matematický zápis intervalu a znázornění na číselné ose. Řeší nerovnice a určuje počet řešení.


SOUBORY DUM - GEOMETRIE