Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy
JAK PROBÍHÁ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
Foto

Žáci jsou v ZŠDL rozděleni do čtyř tříd. Ve škole vyučujeme český jazyk, matematiku, angličtinu, prvouku, přírodovědu, přírodopis, vlastivědu, dějepis a zeměpis  - viz rozvrh hodin. Pokud mají z kmenové školy podklady do jiných předmětů, mohou si v rámci vyučování zpracovávat i tyto materiály. Žáci z léčebných důvodů během pobytu chodí do školy maximálně 17 dnů.

V úvodní hodině probíhá diagnostika žákových vědomostí - nejčastěji formou písemné práce na opakování probraného učiva. Během ní jednotlivým žákům individuálně zadáváme učivo, které mají v průběhu pobytu probrat. Řídíme se požadavky, které zasílají kmenové školy.

Od další hodiny už žáci pracují samostatně každý na své látce a svým vlastním tempem. Mají zadané úkoly a pokyny, jak úkol zpracovávat a kdy se mají přihlásit na vysvětlení nového učiva.

Během vyučování u žáků podporujeme co největší míru samostatnosti, vedeme je k používání příruček a k práci s poučkami v učebnicích, ke vzájemné spolupráci ve dvojicích nebo pracovních skupinkách. Tento způsob práce, na který se děti bez problémů adaptují během velmi krátké doby, napomáhá k vytváření přátelských vazeb a pozitivního klimatu školy.

Snažíme se přednostně věnovat žákům s potřebou podpůrných opatření.

Ve vyučovacích hodinách je zpravidla málo času na ústní vypracování úkolů. Většina práce probíhá písemnou formou, učitelé kmenových škol tak mají přehled o všech úkolech, které žák u nás ve škole udělal.

Vzhledem k tomu, že děti pracují převážně samostatně, je nejlepší zadávat jim úkoly z učebnice a maximálně jednoho pracovního sešitu. V českém jazyce žáci přednostně dělají úkoly z mluvnice, ostatnímu učivu - literatuře, slohu a psaní (kromě 1. ročníku) se věnují, když učivo z mluvnice mají hotové.

U žáků se průběžně věnujeme také odstraňování mezer ve vědomostech, které u nich vznikají v důsledku častých absencí a brání jim v pochopení nového učiva.

Žáci mají v průběhu pobytu možnost procvičovat si učivo na počítačích a interaktivní tabuli, např. prostřednictvím výukových programů. Internet pro vlastní potřebu mohou používat pouze o přestávkách.

Všechny vypracované úkoly a známky jsou zapsány v sešitě (nebo pracovním sešitě). Známky u nás mají hlavně motivační charakter, informují žáka o tom, jak se mu úkol podařil nebo jestli má zlepšit přístup k práci.

Závěrečné hodnocení prospěchu i chování je slovní. Hodnocení spolu s poslední probíranou látkou zasílá ředitelka ZŠDL do kmenové školy.

POKUD MÁTE ZÁJEM PO PŘÍJEZDU DO LÉČEBNY O PROHLÍDKU ŠKOLY

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍHO ROZHOVORU S ŘEDITELKOU, RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME.

Foto